Skip to content

دسته: روزنگاري

گاه نوشته هاي من

مفاهیم نماد نقاب، همزاد و دیگری در آثار اکتاویو پاز

جستاری در مفاهیم  نماد نقاب، همزاد و دیگری در آثار اکتاویو پاز پژوهشی است در دیالوکتیک تنهایی اکتاویو پاز که خواندنش خالی از لطف نیست،… بالاخص درباره…

بخوانید مفاهیم نماد نقاب، همزاد و دیگری در آثار اکتاویو پاز