Skip to content

دسته: رگبار

در مورد كتاب

رگبار

مجموعه داستان
رگبار

مجموعه داستان رگبار  از یازده داستان کوتاه شکل گرفته که با محتوایی از فضای زندگی شهری در مرز نامشخصی از واقعیت و تخیل کنارهم  گرد آمده اند. گم شده ،برد کلاغی ،ویزیت در کافه، بیسکویت لجنی ،تمام شبهای من ،طعم کال، عکس،موسرخه، ریسه های خرمایی ریشه های سرخ، از بالا به پایین  نام داستانهای این مجموعه هستند.

بخوانید رگبار