Skip to content

میثم کیانی نوشته‌ها

مفاهیم نماد نقاب، همزاد و دیگری در آثار اکتاویو پاز

جستاری در مفاهیم  نماد نقاب، همزاد و دیگری در آثار اکتاویو پاز پژوهشی است در دیالوکتیک تنهایی اکتاویو پاز که خواندنش خالی از لطف نیست،… بالاخص درباره…

بخوانید مفاهیم نماد نقاب، همزاد و دیگری در آثار اکتاویو پاز