Skip to content

دسته: روزنگاري

گاه نوشته هاي من

هشتگ

خسته تر از این‌حرف‌ها هم بوده‌ام و متنفرتر… نمرده‌ام اما. نشسته‌ام به شمردن روزهایی که آنقدر خوب بوده‌اند تا جبران مافات کنند و نگذارند از…

بخوانید هشتگ