Skip to content

میثم کیانی نوشته‌ها

دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مهر دوربرگردان در لیست هفت اثر نهایی و برگزیده مجموعه داستان‌های فارسی در جایزه‌ی ادبی مهرگان شناخته شده بود، در روز برگزاری این جایزه…

بخوانید دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب