Skip to content

میثم کیانی نوشته‌ها

دوربرگردان در لیست جایزه ادبی مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مهر دوربرگردان در لیست ۱۴ اثر برگزیده مجموعه داستان‌های فارسی در جایزه‌ی ادبی مهرگان شناخته شد. نقل از دبیرخانه جایزه مهرگان فهرست نامزدهای دریافت…

بخوانید دوربرگردان در لیست جایزه ادبی مهرگان ادب